ساختار خدمات گروه مهر 78

نشانی: اتوبان کـردســتان، خیابان 33 جهان آرا (شهید حسین پور)، پلاک 48، طبقه دوم
کد پستی 1438884549
تلفن‌های تماس (21) 88635025 (21) 8801 3148

دورنگار (21) 8801 3242
پست الکترونیک info@hmpishgam.ir