ساختار خدمات گروه مهر 78

ارزش‌ها

  • احترام به حقوق مشتری 
  • صیانت از منافع سازمان
  • رعایت امانتداری و حفظ اطلاعات مشتری