ساختار خدمات گروه مهر 78

اهداف کلان

  • گسترش دامنه فعالیت ارائه خدمات شرکت از بانک کشاورزی به بانک‌ها و موسسات مالی در سیستم بانکی کشور
  • ایجاد صندوق تضمین اعتبارات در زیر بخش‌های کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی ذیربط
  • ساماندهی مدیریت بخش خصوصی طرف قرارداد با بانک کشاورزی در حوزه اعتباری و وصول مطالبات