ساختار خدمات گروه مهر 78

سهامداران

ردیف نام سهامداران تعداد سهام
1 شرکت خدمات پشتیبانی مهر هفتاد و هشت  96
2 شرکت نوین مهر نود و دو  1
3 شرکت خدمات پشتیبانی رفاه مهر 78 1
4 شرکت گسترس فناوری‌های کشاورزی 1
5 شرکت سازه تدبیر مهر کاسبین 1