ساختار خدمات گروه مهر 78

شرکت‌های گروه

ایران سولار توسعه و عمرانی اراضی کشاورزی شرکت خدمات پشتيبانی مهر 78 خدمات ارزی و صرافی مهر
خدمات پشتیبانی رفاه مهر 78 شهریار سازه تدبیرمهر کاسپین سیمرغ کارگزاری بانک کشاورزی
گسترش فناوری‌های نوین موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر نوین مهر 92