ساختار خدمات گروه مهر 78

چشم انداز و ماموریت

ایجاد یک نهاد خدماتی در زمینه اعتباری و بانکی با زیرمجموعه‌ای از شرکت‌های مرتبط همانند:

  • صندوق تضمین اعتبارات 
  • شرکت خدمات مشاوره اعتباری و بانکی 
  • شرکت امکان سنجی پروژه‌های سرمایه گذاری
  • شرکت خدمات وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی 
  • شرکت رتبه‌بندی اعتباری Credit Scoring و اعتبار سنجی